ANBI Hoogt on Tour

statutaire naam
Stichting Filmtheater ‘t Hoogt

RSIN of fiscaal nummer
002884811

financiële verantwoording
Bestuursverslag en jaarrekening Hoogt 2023

activiteitenverslag
Bestuursverslag en jaarrekening Hoogt 2023

overige documenten
ANBI standaardformulier publicatieplicht 2023

kantooradres
Nijverheidsweg 6, 3534 AM Utrecht

telefoon
030-23122165

website
www.hoogt.nl

e-mailadres

info@hoogt.nl

Doelstelling, zoals beschreven in de statuten d.d. 17-02-2011
De stichting heeft tot doel;
a. het in stand houden en exploiteren van een filmtheater voor de stad Utrecht ten einde de belangstelling voor de mediakunst in de ruimste zin van het woord, al dan niet in samenwerking met derden, te bevorderen;
b. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

hoofdlijnen beleidsplan
Zie hiervoor meerjarenbeleidsplan 2021-2024 en meerjarenbeleidsplan 2025-2028

bestuurssamenstelling
Directeur-bestuuurder:
Annemarie Nycolaas

Raad van Toezicht:
Kees Roovers, voorzitter
Marina Blok
Mo Assem
Marieke Blaauw

beloningsbeleid
De directeur-bestuurder heeft een contract voor bepaalde tijd en ontvangt een salaris op hetzelfde niveau als vergelijkbare culturele instellingen. Deze beloning ligt (ruim) onder het bezoldigingsmaximum van de WNT.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Tot en met 2016 werd voor het personeel de CAO Bioscopen gehanteerd. Sinds het verlopen van deze CAO worden in de geest van deze CAO afspraken gemaakt met de medewerkers volgens een vastgelegd arbeidsvoorwaardenreglement. In 2024 stellen we een AVR op, gebaseerd op de CAO Nederlandse poppodia en -festivals.


Deze pagina is bijgewerkt op 2-7-2024